Pozvánka na Valnou hromadu sekce dálkového a zimního plavání

Výbor sekce DZP na svém jednání dne 18.3.2015 rozhodl o konání řádné Valné hromady sekce DZP od 10:00 hodin dne 12.9.2015 před Konferencí ČSPS v Praze. Dne 28.6.2015 vyzval k zasílání návrhů změn a projednání. Tímto si dovoluje pozvat delegáty všech klubů registrovaných pro DZP k účasti na této Valné hromadě.

Místo konání: Praha – Strahov, Zátopkova 100/2, místnost 234

Prezentace: 9.30 – 10.00

Zahájení: 10:00

Program VH:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Zpráva o činnost sekce za uplynulé období, výhled na další období
 4. Zpráva o hospodaření sekce
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Návrhy změn v Soutěžním řádu DP
 7. Návrhy změn v Soutěžním řádu ZP
 8. Představení kandidátů na předsedu, místopředsedu/-y a členy Výboru sekce DZP
 9. Volba předsedy
 10. Volba místopředsedy/-ů
 11. Volba ostatních členů výboru sekce dle specifických odborných činností sekce
 12. Diskuse
 13. Volba delegátů sekce DZP na Konferenci ČSPS
 14. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení VH
 15. Závěr

Na Valnou hromadu sekce dálkového a zimního plavání jsou zváni zástupci všech registrovaných oddílů, vždy jeden delegát za jeden oddíl (čl. 5.2 Jednacího řádu).

Členové Výboru sekce jsou zváni nad rámec delegátů oddílů.

Delegáti se prokáží platným registračním průkazem.

Cestovní náklady se neproplácejí.

Na Valné hromadě bude zvoleno 10 delegátů sekce na Konferenci ČSPS, která se uskuteční téhož dne 12.9.2015 od 14:00 hodin.