Doporučené znění lékařských prohlídek, jejich povinná elektronická evidence a povinné on-line přihlašování na soutěže

Pro odstranění pochybností, jak má vypadat, resp. co má obsahovat lékařská prohlídka, předkládá Výbor sekce dálkového a zimního plavání formulář: 📄 Potvrzení lékařské prohlídky pro DZP, který odpovídá právním předpisům upravujícím konkrétně „výkonnostní sport – zdravotně náročné disciplíny dálkové a otužilecké plavání“. Použitím tohoto formuláře se plavec i pořadatel plavecké akce zbaví formální odpovědnosti za náležitosti lékařské prohlídky. Je na odpovědnosti lékaře, který lékařský posudek vydá, aby věděl, jakou prohlídku je oprávněn provést a potvrdit. Pořadatelům dálkových i zimních plaveckých akcí se tímto potvrzuje, že předmětný formulář mohou jako doporučené znění akceptovat bez dalšího zkoumání – kontrola prohlídek se tak omezí na formální ověření úplnosti vyplněných položek a expirace posudku. Není potřeba a ani není možné zkoumat například provedení zátěžového vyšetření – neboť lékař musí vědět, u jakého druhu lékařské prohlídky a za jakých okolností má toto vyšetření provést. Pokud předmětný formulář lékař potvrdí, odpovědnost za to, že provedená prohlídka odpovídá obsahovým požadavkům (zejména pak Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu), je na něm. Je tedy na plavcích, aby si se svým lékařem domluvili potvrzení lékařského posudku na tomto formuláři. Jde o dokument, který v obecnější formě lékaři napříč Českou republikou znají a prohlídky na něm potvrzují, a dle pověření Výboru sekce DZP byl sportovně technickým komisařem pro zimní plavání upřesněn přímo na míru a pro potřeby dálkového a otužileckého plavání. Znění formuláře bylo též odsouhlaseno vedením Legislativně právního odboru České unie sportu (ČUS) – jako konformní se stanoviskem a výkladem, který k vyhlášce č. 391/2013 Sb. vydala Legislativní rada výkonného výboru ČUS.

Pro úplnost je zapotřebí uvést, že předmětný formulář je určený široké dálkoplavecké a otužilecké obci pro použití ve standardních vztazích plavec-oddíl-pořadatel. Formulář není určen pro „vrcholové sportovce“, členy sportovních center mládeže, sportovní školy apod., kde platí jiné, zpravidla přísnější nároky na lékařské prohlídky.

Pokud se někdo prokáže lékařským posudkem v jiné formě, než je doporučený formulář, je nutné, aby ten, komu je posudek předkládán, znal podmínky stanovené právními předpisy – a uměl vyhodnotit, zda jim posudek odpovídá.

Tento nárok je přirozeně kladen i na osoby, které v oddílech odpovídají za vnitřní kontrolu prohlídek svých členů. Navíc jsou aktuálně oddíly z rozhodnutí valné hromady ČSPS povinny zanést (a vést) u všech svých registrovaných plavců údaj o existenci resp. platnosti jejich lékařských prohlídek. Již nyní je v provozu tomu odpovídající nová funkcionalita registračního webu ČSPS (www.registraceplavani.cz/), a to po přihlášení v záložce „Zdravotní prohlídky“.

Do budoucna navíc bude tato evidence lékařských prohlídek provázána s on-line systémem přihlašování na veškeré soutěže dálkového i zimního plavání (viz www.statistikaplavani.cz). Výbor sekce DZP opakovaně při svých schůzích (viz příslušné zápisy) doporučuje přihlašovat na závody DP a ZP přes tento on-line systém ČSPS, včetně zadání údajů o zdravotních prohlídkách. Na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČSPS o povinném přihlašování na soutěže výhradně prostřednictvím on-line systému (kvůli evidovaným zdravotním prohlídkám) tak Výbor sekce DZP určil datum, od kdy bude tato praxe pro dálkové i zimní plavání striktně závazná: od 1. května 2017 (pro informaci – bazénové plavání své rozhodné datum stanovilo již na 1. září 2016). Ve velkém předstihu tak je oddílům DZP dáno na vědomí, odkdy již svého registrovaného plavce bez do systému zadaného data platné prohlídky nebude možné na soutěž přihlásit.

V dálkovém plavání již na webu www.statistikaplavani.cz, záložka „termínová listina“, podzáložka „vlastní“ většina pořadatelů delší dobu využívá možnost zadat do systému parametry své soutěže, na kterou se pak prostřednictvím zde fungujícího on-line systému plavci přihlašují. Pro zimní plavání se zkušební zavedení tohoto on-line systému přihlašování do praxe plánuje v průběhu sezony 2016/2017.