Vyhláška MZ o sportovních prohlídkách

Dne 25.11.2013 vyšla ve Sbírce zákonů a 31.12.2013 nabyla účinnosti prováděcí vyhláška k zákonu o specifických zdravotních službách – Vyhláška č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Pro náš sport (plavání na otevřených vodách, tj. resp. dva sporty – dálkové i zimní plavání) je důležité, že v příloze 1 jsou jak dálkové plavání, tak otužování uvedeny mezi zdravotně náročnými sportovními disciplínami. Dále vyhláška definuje, co je výkonnostní (a vrcholový) sport a jaké jsou nároky na lékařské vyšetření (dle § 4 odst. 3b). Vyhláška je obecně závazný právní předpis, který jak sekce DZP, tak celý plavecký svaz musí respektovat a nepřísluší jim ho jakkoliv vykládat. Proto výbor sekce upozorňuje všechny naše členy, v jejich vlastním zájmu, na tuto vyhlášku a povinnosti z ní vyplývající. Aby výbor sekce naplnil literu zákonu, navrhne na nejbližší valné hromadě změnu soutěžního řádu tak, aby tato zákonná povinnost lékařského vyšetření byla ošetřena i naším svazovým/sekčním předpisem. Již nyní za zdravotní způsobilost zodpovídá vysílající složka, tj. klub/oddíl, a tak tomu zůstane i do budoucna, kdy se tato zodpovědnost rozšíří pouze o zdravotní prohlídku dle (staro)nové Vyhlášky.

Vzhledem ke stanovisku legislativní rady VV ČUS, které organizátorům sportovních soutěží a jiných sportovních akcí doporučuje, aby s ohledem na jejich obecnou povinnost předcházet škodám při náročnějších sportovních akcích takovou prohlídku požadovali s tím, že jsou to výhradně oni, kdo rozhoduje o povinnosti podrobit se jednorázové lékařské prohlídce, VV sekce DZP jen potvrzuje, že dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, plošné definici vrcholových a výkonnostních plavců a kategorizaci dálkového a zimního plavání, se závodu v dálkovém nebo zimním plavání mohou zúčastnit pouze sportovci, kteří se dle této Vyhlášky prokáží lékařskou prohlídkou, a vzhledem ke specifikaci sportů i prohlídek, včetně zátěžového vyšetření dle § 4 odst. 3b (monitorace EKG křivky a TK), ne staršího jednoho roku. Neregistrovaní plavci a plavci plavající mimo soutěž mohou startovat za podmínek, jež určí pořadatelé jednotlivých závodů. Kontroly vyšetření  na jednotlivých závodech, pokud se pro ně pořadatel rozhodne, jsou plně v jeho kompetenci a režii (nebo lékaře závodu). Pokud bude pořadatel na lékařském potvrzení trvat, závodníci bez platné lékařské prohlídky nebudou připuštěni na start, ev. budou diskvalifikováni. Výbor sekce apeluje na všechny plavce i jejich mateřské kluby, aby nepodcenili povinnosti dané touto Vyhláškou, a na všechny pořadatele, aby naložili se svým právem co nejvhodněji. Zdravotní potvrzení požadovat můžou dle svého uvážení, ale nemusí. Taková povinnost Vyhláškou ustanovena není.

📄 Vyhláška MZ o zdravotní způsobilosti
📄 Výklad ČOV k vyhlášce MZ