OWS pravidla

OWS 1      DEFINICE

OWS 1.1       Plavání v otevřených vodách (OPEN WATER SWIMMING) je definováno jako jakýkoli závod, který se uskuteční v řece, jezeře, moři nebo vodních kanálech s výjimkou závodů na 10 km.

OWS 1.1.1    MARATÓN (MARATHON SWIMMING) je definován jako jakýkoli závod na otevřené vodě na 10 km a delší.

OWS 1.2       Věkový limit pro všechny soutěže FINA na otevřené vodě by měl být minimálně 14 let.

OWS 1.2.1    Pro soutěže na otevřené vodě v České republice je minimální věkový limit 10 let s omezeními dle pravidla OWS 5.5.2.

OWS 1.3       Pro všechny soutěže definované dle 1.1, 1.1.1 a 1.3.1 se v České republice používá souhrnný název DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ.

OWS 1.3.1    Soutěže na distančních tratích, které přesahují disciplíny vypisované a pořádané sekcí plavání, se v České republice vypisují a pořádají rovněž v bazénech, zpravidla na tratích 3000 m, 5000 m, 10000 m, 15000 m, 20000 m a 25000 m. Pro takové závody se v přiměřené míře používají pravidla plavání tam, kde nelze použít pravidla plavání na otevřené vodě.

OWS 2      ROZHODČÍ

OWS 2.1       Při závodech na otevřené vodě je ustanoven zpravidla tento sbor rozhodčích:

vrchní rozhodčí

zástupce vrchního rozhodčího

vrchní časoměřič plus dva časoměřiči

vrchní cílový rozhodčí plus dva cíloví rozhodčí

komisař bezpečnosti

lékař závodu

traťový komisař

pomocný rozhodčí

doprovodný rozhodčí (resp. rozhodčí nad průběhem závodu – jeden na každého závodníka) vyjma závodů do 10 km včetně

obrátkový rozhodčí (jeden na každé změně trasy)

startér

hlasatel

zapisovatel

další rozhodčí jmenovaní dle potřeby

OWS 2.2       Pro soutěže v České republice jmenuje pořadatel minimálně tento sbor rozhodčích:

vrchní rozhodčí

vrchní časoměřič

časoměřič

vrchní cílový rozhodčí

potřebný počet obrátkových rozhodčích

komisař bezpečnosti

lékař, nebo vyškolený profesionální zdravotník

OWS 2.2.1    Některé funkce je možno v případě potřeby účelně slučovat. Vrchní rozhodčí však může vykonávat pouze funkci startéra. Časoměřič, obrátkový rozhodčí a rozhodčí na trati může vykonávat jen funkci spojenou s povinnostmi, jež nespadají do doby od startu do doplavání posledního plavce dané disciplíny, a podobně cílový rozhodčí nemůže vykonávat funkci spojenou s povinnostmi, spadajícími do doby mezi doplaváním prvního a posledního plavce dané disciplíny.

 

 

OWS 3      POVINNOSTI ROZHODČÍCH

Vrchní rozhodčí

OWS 3.1       Řídí všechny rozhodčí, dohlíží na ně, schvaluje jejich jmenování do funkcí a vydává jim pokyny ve věcech specifických ustanovení nebo předpisů pro danou soutěž. Uplatňuje všechna pravidla a rozhodnutí FINA (ČSPS) a rozhoduje ve všech otázkách, týkajících se vlastního průběhu soutěže, disciplíny a závodu, která nejsou ošetřena nebo upravena pravidly, rozpisem soutěže nebo jinými předpisy.

OWS 3.2       Je oprávněn kdykoliv zasahovat do závodu s cílem zajistit dodržování pravidel, rozpisu a dalších předpisů pro danou soutěž.

OWS 3.2.1    Může, v případě nebezpečných podmínek, které ohrožují bezpečnost plavců, pořadatelů nebo rozhodčích, v součinnosti s rozhodčím odpovědným za bezpečnost, ukončit závod.

OWS 3.3       Rozhoduje o všech protestech vztahujících se k probíhající soutěži.

OWS 3.4       Rozhoduje v případech, kdy rozhodnutí rozhodčích nesouhlasí se změřenými časy.

OWS 3.5       Oznamuje plavcům zdvižením vlajky a krátkými hvizdy píšťalkou, že se blíží okamžik startu, a jakmile uzná, že jsou plavci připraveni, dá skloněním vlajky směrem na startéra pokyn k zahájení závodu.

OWS 3.6       Diskvalifikuje plavce za porušení pravidel, které sám zjistil, nebo které mu bylo oznámeno příslušnými rozhodčími.

OWS 3.7       Zajišťuje, aby všichni rozhodčí potřební pro řízení závodu nebo soutěže byli na svých místech. Může pověřit náhradníky za rozhodčí, kteří jsou nepřítomni, nezpůsobilí či nemohou vykonávat svoji funkci. V případě potřeby, může pověřit či jmenovat další rozhodčí.

OWS 3.8       Před startem závodu přijímá hlášení/potvrzení od traťových a bezpečnostních komisařů a pomocných rozhodčích.

                   Zástupce vrchního rozhodčího

OWS 3.9       Je oprávněn kdykoliv zasahovat do závodu s cílem zajistit dodržování pravidel, rozpisu a dalších předpisů pro danou soutěž.

OWS 3.10     Diskvalifikuje plavce za porušení pravidel, které sám zjistil.

Startér

OWS 3.11     V souladu s OWS 4 odstartuje na pokyn hlavního rozhodčího závod.

Vrchní časoměřič

OWS 3.12     Přidělí nejméně dva časoměřiče na jejich místa u startu a cíle.

OWS 3.13     Zajistí kontrolu a seřízení hodinek všech rozhodčích podle oficiálního času 15 minut před startem závodu.

OWS 3.14     Vybere od každého časoměřiče tiskopisy (startovní/cílové lístky) se zaznamenanými časy jednotlivých plavců a v případě potřeby zkontroluje jejich stopky.

OWS 3.15     Potvrdí a případně prověří oficiální čas na příslušném tiskopise každého plavce.

                   Časoměřiči

OWS 3.16     Měří čas každého přiděleného plavce. Stopky musí mít paměť (uchovat zaznamenaný čas) a musí být ověřeny podle požadavku řídícího orgánu.

OWS 3.17     Při startovním signálu spustí stopky a zastaví je jedině na pokyn vrchního časoměřiče.

OWS 3.18     Ihned po doplavání každého závodníka zaznamená čas a startovní číslo závodníka na příslušný tiskopis a předá jej vrchnímu časoměřiči.

OWS 3.18.1  Je-li trať vedena po okruzích, zaznamenávají časoměřiči i mezičasy každého závodníka.

Poznámka: I v případě, že se používá zařízení pro automatické měření času, časy se zároveň měří ručně.

Vrchní cílový rozhodčí:

OWS 3.19     Určí místo každému z cílových, doprovodných a obrátkových rozhodčích.

OWS 3.20     Zaznamenává a oznamuje každé rozhodnutí vrchního rozhodčího či jeho zástupce v průběhu závodu.

OWS 3.21     Po závodě převezme od všech cílových rozhodčích podepsané cílové záznamy, určí výsledné umístění a předá je neprodleně vrchnímu rozhodčímu.

                   Cíloví rozhodčí (tři, jeden z nich je vrchním cílovým rozhodčím):

OWS 3.22     Jsou na takovém místě v prostoru cíle, aby měli po celou dobu nerušený výhled na cíl závodu.

OWS 3.23     Po doplavání každého plavce zaznamenají jeho umístění tak, jak je viděli.

                   Poznámka: Cíloví rozhodčí nesmějí ve stejné disciplíně působit jako časoměřiči.

                   Doprovodní rozhodčí (resp. rozhodčí nad průběhem závodu)

OWS 3.24     Jsou umístěni v doprovodném člunu (tam, kde je to relevantní) přiděleném losováním bezprostředně před startem, aby mohli po celou dobu závodu sledovat přiděleného plavce.

OWS 3.25     Zajišťují po celou dobu závodu dodržování pravidel, jejich porušení písemně zaznamenají a při nejbližší příležitosti ohlásí vrchnímu rozhodčímu.

OWS 3.26     Mají právo nařídit plavci, aby po uplynutí časového limitu, stanoveného vrchním rozhodčím, ukončil závod a opustil vodu.

OWS 3.27     Dbají, aby jim přidělený plavec nevyužíval nedovolených výhod nebo nesportovně nebránil v závodě ostatním plavcům. Vyžaduje-li to situace, upozorní plavce, aby dodržoval odstup od ostatních plavců.

                   Obrátkoví rozhodčí

OWS 3.28     Jsou rozmístěni tak, aby zajistili dodržování všech změn trati všemi závodníky podle rozpisu závodu a informací o závodě předaných při předstartovní rozpravě.

OWS 3.29     Zaznamenají jakékoli porušení průběhu obrátky na příslušný záznamní lístek a hvizdem na píšťalku upozorní na přestupek doprovodného rozhodčího v okamžiku porušení pravidel,

OWS 3.30     Ihned po skončení závodu předají podepsané záznamní lístky vrchnímu cílovému rozhodčímu.

                   Komisař bezpečnosti

OWS 3.31     Odpovídá vrchnímu rozhodčímu za všechny aspekty bezpečnosti spojených  s průběhem závodu.

OWS 3.32     Zkontroluje celou trať se zvláštním zaměřením na oblast startu a cíle, zda je bezpečná a zda na ní nejsou žádné překážky.

OWS 3.33     Odpovídá za zajištění dostatečného počtu motorových bezpečnostních plavidel po dobu závodu, aby mohla v případě potřeby pomoci doprovodným člunům případně je zastoupit.

OWS 3.34     Před konáním závodů předá všem plavcům graf přílivu, proudů, z něhož bude zřejmá doba změn přílivu-odlivu na trati a vliv přílivu-odlivu nebo proudu na pohyb plavce na trase závodu resp. všechny podobné informace, které si podmínky závodu vyžadují

OWS 3.35     Spolu s lékařem závodu upozorňuje vrchního rozhodčího, nejsou-li podle jejich názoru podmínky vhodné pro konání závodu, a navrhuje a doporučuje případnou změnu trasy nebo způsob vedení závodu.

                  

Lékař závodu

OWS 3.36     Zodpovídá vrchnímu rozhodčímu za všechny zdravotní záležitosti týkající se soutěže a závodníků.

OWS 3.37     Informuje místní zdravotnická zařízení o charakteru soutěže a zajistí, aby v případě jakékoli nehody mohli být postižení co nejrychleji převezeni do zdravotnických zařízení.

OWS 3.38     Spolu s komisařem bezpečnosti upozorňuje vrchního rozhodčího dle svého názoru na nevhodné podmínky pro konání závodu a doporučuje případnou změnu trasy nebo způsobu vedení závodu.

                   Komisař trati

OWS 3.39     Zodpovídá řídícímu výboru, resp. pořadateli, za správné vytyčení trasy a její inspekci.

OWS 3.40     Zodpovídá za správné vyznačení prostoru startu a cíle, správnou instalaci veškerých zařízení a jejich způsobilost k provozu.

OWS 3.41     Ručí za správné vyznačení všech změn trasy (obrátek) a jejich osazení příslušnými rozhodčími před zahájením závodu.

OWS 3.42     Před zahájením soutěže prohlédne spolu s vrchním rozhodčím a komisařem bezpečnosti trasu a její značení.

OWS 3.43     Zajistí, aby obrátkoví rozhodčí byli před startem závodu na svých místech, a ohlásí jejich připravenost zástupci vrchního rozhodčího.

                   Pomocný rozhodčí

OWS 3.44     Shromáždí a připraví závodníky před každým závodem a zajistí vhodné prostory pro všechny závodníky v cíli.

OWS 3.45     Ručí za správné označení každého závodníka startovním číslem a za to, že všichni plavci mají ostříhané nehty a nenastupují do závodu se šperky nebo hodinkami.

OWS 3.46     Zkontroluje přítomnost všech plavců ve shromažďovacím prostoru v požadovaném čase před startem závodu.

OWS 3.47     Ve vhodných intervalech informuje plavce a rozhodčí o čase zbývajícím do startu závodu až do pěti minut před startem a následně oznamuje vždy uplynutí každé další jedné minuty.

OWS 3.48     Odpovídá za odvoz všeho ošacení a výbavy plavců z prostoru startu do prostoru cíle a za jeho zabezpečení.

OWS 3.49     Zajišťuje, aby všichni závodníci po vystoupení z vody v cíli měli základní vybavení požadované pro jejich pohodlí, pokud není v tu dobu v cíli jejich vlastní doprovod.

                   Zapisovatel

OWS 3.50     Zapisuje odstoupení ze závodu, vypisuje výsledky do oficiálních formulářů a podle potřeby vede záznamy pro ocenění družstev.

OWS 3.51     Podává vrchnímu rozhodčímu zprávu o porušení pravidel písemně na příslušném formuláři s označením soutěže, disciplíny a porušeného pravidla.

Doprovodník

OWS 3.52     Pro soutěže v ČR může být ustanoven na místo doprovodného rozhodčího doprovodník.

OWS 3.53     Doprovodník musí být obeznámen se záchranou tonoucích a poskytováním první pomoci.

OWS 3.54     Nepustí plavce s dohledu od startu až do dokončení závodu. Udržuje loď po boku plavce ve vzdálenosti 5 – 10 m od plavce, kromě doby nutné pro občerstvení a v prostoru startu, cíle a obrátek, avšak ani tam se nevzdálí plavci více než 50 m.

OWS 3.55     Doprovodník musí být vybaven tak, aby za každých okolností mohl poskytnout plavci potřebnou pomoc.

OWS 4      START

OWS 4.1       Všechny závody na otevřené vodě musí být zahájeny startem, při kterém stojí všichni závodníci na pevné plošině nebo ve vodě hluboké tak, aby mohli na startovní signál zahájit závod.

OWS 4.1.1    Pokud se startuje z pevné plošiny, je plavcům určena pozice na plošině losem.

OWS 4.2       Traťový rozhodčí informuje závodníky a rozhodčí o čase zbývajícím do startu ve vhodných intervalech;  v posledních pěti minutách v minutových intervalech.

OWS 4.3       Při vyšším počtu přihlášených závodníků může být oddělen start kategorie mužů a kategorie žen. Muži vždy startují dříve než ženy.

OWS 4.4       Startovní čára musí být jasně vyznačena buď zařízením nad hlavami plavců, nebo odstranitelným zařízením na hladině.

OWS 4.5       Vrchní rozhodčí oznámí zdvihnutím vlajky v napjaté paži a krátkými hvizdy na píšťalku, že je start připraven, a předá řízení závodu startérovi tím, že na něho ukáže vlajkou.

OWS 4.6       Startér musí stát tak, aby jej všichni závodníci zřetelně viděli.

OWS 4.6.1    Na startérův pokyn „na místa“ (angl. „take your marks“) musí plavci zaujmout startovní polohu s alespoň jednou nohou na okraji plošiny.

OWS 4.6.2    Startér vydá startovní signál v okamžiku, kdy považuje všechny plavce za připravené ke startu.

OWS 4.7       Startovní signál musí být vydán jak akusticky, tak vizuálně.

OWS 4.8       Pokud je Vrchní rozhodčí přesvědčen o tom, že některý závodník získal na startu nesportovní výhodu, bude mu udělena žlutá nebo červená vlajka podle pravidla OWS 6.3.

OWS 4.9       Všechny doprovodné čluny musí být před startem rozestaveny tak, aby nepřekážely žádnému závodníkovi. Přibližují-li se ke svému plavci zezadu, musí plout tak, aby neprojížděly polem plavců.

OWS 4.10     Startuje-li kategorie žen a kategorie mužů (nebo závody na různých tratích) současně, považují se ve všech ostatních ohledech takové závody za samostatný závod.

OWS 5      MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODU

OWS 5.1       Mistrovství světa a soutěže FINA se konají na tratích 25 kilometrů, 10 kilometrů a 5 kilometrů na místě a trase schválené FINA.

OWS 5.1.1    Závody v ČR se mohou konat na trasách jednosměrných, na trasách vedených v obou směrech, nebo na okruzích. Okruh musí mít délku alespoň  1/10 tratě.

OWS 5.1.2    Závody v ČR se konají zpravidla na tratích 1, 3, 5, 10, 15, 20 nebo 25 km.

OWS 5.1.3    V závodech vedených po jednosměrné trase delší než 5 km, nebo vedených po okruhu delším než 2,5 km, nebo vedených tak, že plavec se může vzdálit od místa možného výstupu více než 100 m, a to zvláště při obtížných klimatických podmínkách, je nutné, aby byl každý závodník doprovázen loďkou s doprovodníkem. Za příznivých povětrnostních podmínek může pořadatel zajistit bezpečnost závodníků jiným vhodným způsobem.

OWS 5.1.4    Tratě žákovských kategorií musejí být vedeny maximálně 50 m od břehu nebo místa, kde lze vylézt z vody

OWS 5.2       Trať závodu musí být vytýčena ve vodě pouze s mírnými proudy, nebo mírným přílivem/odlivem, a to slané i sladké.

OWS 5.3       Příslušné místní zdravotní a bezpečnostní úřady musí vydat potvrzení o vhodnosti využití daného místa ke konání závodů v dálkovém plavání. Potvrzení by mělo obsahovat údaje o čistotě vody a zvážení hlediska bezpečnosti místa.

OWS 5.4       Minimální hloubka vody po celé trase závodu musí být 1,40 metru.

OWS 5.5       Voda by měla mít teplotu minimálně 16°C. Teplota se kontroluje v den konání závodu, 2 hodiny před startem uprostřed tratě v hloubce 40 cm. Měření teploty se provádí za přítomnosti komise, složené z rozhodčího, člena organizačního výboru a jednoho trenéra zúčastněných družstev, určeného při technické schůzce.

OWS 5.5.1    Při závodech v ČR musí mít voda minimální teplotu 13°C s tím, že pro jednotlivé kategorie platí následující omezení:

Teplota vody

>18°C

17.9-16.0°C

15.9-15°C

14.9-14.0°C

13.9-13.0°C

<13°C

dospělí, dorost, masters

25km

25km

10km

5km

3km

x

st. žactvo

5km

3km

1km

x

x

x

ml. žactvo

3km

1km

500m

x

x

x

Při teplotách pod 15°C nejsou závody žákovských kategorií povoleny.

Při teplotách pod 13°C nejsou povoleny závody všech kategorií.

OWS 5.6       Všechny obrátky a změny směru trasy musí být jasně vyznačeny.

OWS 5.7       Na každé změně směru trasy musí být umístěno zřetelně označené plavidlo nebo plošina s obrátkovým rozhodčím tak, aby nebránily plavcům v pohledu na obrátku.

OWS 5.8       Všechny občerstvovací plošiny, zařízení, plavidla a plošiny a plavidla rozhodčích na obrátce musí být bezpečně ukotvena, aby jimi nemohl pohybovat proud, příliv, odliv nebo vítr.

OWS 5.9       Poslední úsek před cílem musí být jasně vymezen značkami výrazné barvy.

OWS 5.10     Cíl musí být jasně vymezen a označen svislou rovinou.

OWS 6      ZÁVOD

OWS 6.1       Všechny soutěže na otevřené vodě se plavou volným způsobem.

OWS 6.2       Doprovodní rozhodčí dávají pokyn plavci, který, podle jejich názoru, získává nedovolenou výhodu z udávání tempa, tahání se, vezení se nebo využívání vlny  doprovodné lodě, aby se dostatečně vzdálili.

OWS 6.3       Diskvalifikační procedura

OWS 6.3.1    Pokud plavec, jeho doprovodník nebo jeho doprovodné plavidlo, podle názoru vrchního rozhodčího nebo jeho zástupce, získává výhodu porušením pravidel nebo záměrným kontaktem s jiným plavcem, překážením, úmyslnou srážkou, udáváním tempa, vezením se či taháním, použije se následující procedura:

První přestupek:

Musí být zdvižena žlutá vlajka spolu s číslem plavce signalizující a oznamující plavci jeho přestupek.

Druhý přestupek:

Vrchní rozhodčí (viz. OWS 3.6) musí zdvihnout červenou vlajku spolu s číslem plavce signalizující a oznamující plavci druhé porušení pravidel. Plavec je tím diskvalifikován. Musí neprodleně opustit vodu (na doprovodnou loď) a nepokračovat v závodě.

OWS 6.3.2    Pokud podle názoru vrchního rozhodčího je konání plavce nebo jeho doprovodného plavidla nebo jeho doprovodníka nesportovní, vrchní rozhodčí takového plavce diskvalifikuje okamžitě.

OWS 6.4       Doprovodné lodě musí manévrovat tak, aby nepřekážely jiným plavcům ani se nedostaly přímo před ně a neposkytly jim nedovolenou výhodu udávání tempa, tažení či vezení se.

OWS 6.5       Doprovodné lodě se musí snažit udržovat stálou polohu tak, aby plavec byl na úrovni středu lodi, nebo před ním.

OWS 6.6       Stání na dně během závodu není důvodem k diskvalifikaci plavce, plavec však nesmí chodit nebo skákat.

OWS 6.7       S výjimkou ustanovení pravidla OWS 6.6 nesmí být plavcům poskytnuta pomoc z jakéhokoli pevného nebo plovoucího objektu a závodníci se nesmí úmyslně dotýkat doprovodné lodi nebo její posádky.

OWS 6.7.1    Poskytnutí pomoci plavci oficiálním lékařem závodu v případě zřejmého vyčerpání je vždy nadřazeno pravidlu o diskvalifikaci z důvodu úmyslného kontaktu s plavcem (OWS 3.1).

OWS 6.8       V každé doprovodné lodi musí být: doprovodný rozhodčí, doprovázející osoba (doprovodník) podle plavcova výběru a minimální posádka potřebná pro obsluhu doprovodného plavidla.

OWS 6.8.1    Při domácích soutěžích v ČR může být jako doprovodná loď použita veslice nebo kajak, která je obsluhována pouze doprovodníkem. I pro takovou loď platí příslušná pravidla z této kapitoly.

OWS 6.9       Žádnému plavci není dovoleno nosit nebo používat prostředky, které by napomáhaly jeho rychlosti, vytrvalosti či schopnosti plavat. Může používat plavecké brýle, maximálně dvě čepičky, nosní svorku a ucpávky do uší.

OWS 6.10     Plavci smějí používat vazelínu nebo jiné podobné látky, pokud nejsou podle názoru vrchního rozhodčího posouzeny jako nepřiměřené.

OWS 6.11     Vedení plavce (udávání tempa) jinou osobou ve vodě není dovoleno.

OWS 6.12     Koučování a instruování plavce jeho doprovodníkem z doprovodné lodi nebo občerstvovacího mola je dovoleno. Hvízdání ale povoleno není. Z podávací (občerstvovací) tyče nesmí viset žádný předmět, šnůra nebo drát vyjma státní vlajky. Ta nesmí přesahovat rozměr 30 cm x 20 cm.

OWS 6.13     Při přijímání občerstvení mohou plavci využít pravidla OWS 6.6, pokud tím není porušeno pravidlo OWS 6.7.

OWS 6.14     Všichni plavci musí své startovní číslo zřetelně viditelné, vyhotovené vodě odolnou barvou na horní části zad, na pažích a rukách.

OWS 6.15     Každá doprovodná loď musí být označena startovním číslem plavce, snadno viditelným z obou stran lodi, a národní vlajkou jeho Federace.

OWS 6.16     Časový limit

OWS 6.16.1  Ve všech závodech pořádaných FINA se uplatňuje časový limit po doplavání prvních závodník:

Závody do 25 km 30 minut

Závody na 25 km 60 minut

Závody nad 25 km 120 minut

OWS 6.16.2  Závodníci, kteří nedokončí závod do uplynutí těchto limitů, musí ukončit závod a opustit vodu vyjma těch, kterým vrchní rozhodčí povolí závod dokončit mimo časový limit, ovšem bez možnosti získat body či ceny.

OWS 6.16.3   Při závodech v ČR je možno limity dle pravidla OWS 6.16.1. upravit (vzhledem k charakteru závodu či možnostem pořadatele) a jsou součástí rozpisu zveřejněného v STD. Pokud není v rozpise časový limit uveden, není pro takový závod stanoven.

OWS 6.17     Přerušení závodu z bezpečnostních důvodů

OWS 6.17.1   V případě přerušení závodů na 10km nebo méně z bezpečnostních důvodů, bude závod opět zahájen od začátku v nejbližší možné době.

OWS 6.17.2 V případě přerušení závodu delšího než 10km z bezpečnostních důvodů, kde vedoucí závodník dokončil minimálně ¾ závodu, bude konečné pořadí určeno vrchním rozhodčím. Pokud vedoucí závodník nedokončil ¾ závodu, bude závod opět zahájen od začátku v nejbližší možné době.

OWS 6.17.3 Při závodech v ČR určuje ve všech případech přerušení závodu pořadí vrchní rozhodčí.

OWS 6.18 (EURO.6.1.1.4) Týmová soutěž (Team Event)

OWS 6.18.1  Tým se sestává ze tří (3) plavců a to buď z 1 muže a 2 žen anebo 2 mužů a 1 ženy.

OWS 6.18.2  Každý tým startuje společně 60 vteřin po startu předcházejícího týmu.

OWS 6.18.3 Přidělení pozice na startu (pořadí) se děje losem.

OWS 6.18.4 Pořadí týmové soutěže je určeno podle času dosaženého třetím plavcem týmu.

OWS 7      CÍL ZÁVODU

OWS 7.1       Prostor vedoucí k cíli musí být zřetelně vyznačen řadami bójí. Prostor mezi bójemi se směrem k cíli zužuje. V cílovém prostoru musí být umístěny doprovodná plavidla tak, aby zajistila, že se do něj dostanou pouze zabezpečovací nebo oprávněná plavidla.

OWS 7.2       Jako cílové zařízení, tam kde je to možné, by měla být použita svislá stěna, široká alespoň 5 metrů, upevněnou k plovacímu zařízení, bezpečně ukotvenému, aby jím nemohl pohybovat vítr, příliv, odliv ani plavec, který do ní narazí. Cíl závodu by měl být filmován a zaznamenáván na video systém s možností pomalého zpětného přehrávání včetně časomíry.

OWS 7.2.1    Pokud se k měření závodu používá automatická časomíra, podle pravidla SW 11, musí být časomíra vybavena mikročipovými transpondéry schopnými poskytovat mezičasy. Použití mikročipových transpondérů (radiolokačního odpovídače) je povinné pro závody Mistrovství světa a Olympijských her. Časomíra s mikročipovým radiolokačním odpovídačem musí zaznamenávat oficiální čas na desetiny vteřin. Konečné umístění bude určeno vrchním rozhodčím na základě zprávy cílových rozhodčích a cílového videa.

OWS 7.2.2    Plavec je povinen nést mikročipový transpondér na každém zápěstí po celou dobu závodu. Pokud závodník ztratí transpondér, doprovodný rozhodčí neprodleně informuje vrchního rozhodčího, který dá pokyn zodpovědnému rozhodčímu na trati k výměně transpondéru. Plavec, který dokončí závod bez transpondéru, bude diskvalifikován.

OWS 7.2.3    Při soutěžích v České republice může plavec nést pouze jediný transpondér.

OWS 7.3       Cíloví rozhodčí a časoměřiči musí být umístěni tak, aby mohli neustále sledovat cíl. Do prostoru pro cílové rozhodčí a časoměřiče smějí vstupovat pouze tito rozhodčí.

OWS 7.4       Je třeba zajistit v maximální možné míře, aby plavcův doprovodník mohl vystoupit z doprovodného člunu tak, aby se mohla setkat s plavcem, jakmile plavec opouští vodu.

OWS 7.5       Při opouštění vody mohou někteří plavci vyžadovat pomoc. Je možné se jich dotýkat nebo je vytahovat z vody pouze tehdy, když je na nich jasně vidět, že potřebují pomoc, nebo když o ni požádají.

OWS 7.6       Při  opouštění vody musí plavce prohlédnout některý člen zdravotnického týmu. Je třeba připravit židli, na kterou si plavec při kontrole sedne.

OWS 7.7       Jakmile člen zdravotnického týmu plavce prohlédne a propustí, musí mít plavec ihned přístup k občerstvení.

© 1998 - 2020 www.plavani.info / www.openwater.cz / www.dalkoveplavani.cz / www.dalkove-plavani.cz Český svaz plavecký sportů / Sekce dálkového a zimního plavání